Ogłoszenie o konkursie

 

herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w 
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436                 
 ze zm.).
II. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)Legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2)Ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danej szkole.
3)Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4)Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
5)Uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu ostatnich lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej 
– przed przystąpieniem do konkursu  na stanowisko dyrektora.
6)Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7)Nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym                                      
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9)Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
III. Stanowisko dyrektora gimnazjum może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia 
pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium 
języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia pozostałe wymagania 
określone w pkt. II. 
IV.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
4)Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;
5)Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z 
zakresu zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub postępowanie dyscyplinarne;
8)Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;
9)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o  których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
10)Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.);
11)Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12)Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku 
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13)Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.Nr 97, poz. 674 ze zm.), lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego; 
14)Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko 
dyrektora.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w terminie do dnia 24 sierpnia 2016 r.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Andrzejewo.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12,  tel. 86 271 70 03 w. 46

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami