Ostatnia sesja Rady Gminy Andrzejewo w 2023 r.

28 grudnia 2023 r. w czwartek w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Andrzejewo. W czasie obrad wójt gminy Andrzejewo Beata Ponichtera przedstawiła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za rok 2023. W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawach:

 1. a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2024-2036;
 2. b) uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2024;
 3. c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2023-2034;
 4. d) zmiany budżetu gminy na rok 2023;
 5. e) uchylenia uchwały Rady Gminy Andrzejewo Nr XLIII/300/23 z dnia 29 listopada 2023 r.;
 6. f) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 8. h) określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu “ na lata 2024 — 2028.

Główne założenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2024 to:

 1. Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 29.131.051,00zł, z tego:
 2. a) dochody bieżące w kwocie 362.005,00zł
 3. b) dochody majątkowe w kwocie 769.046,00zł
 4. Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 31.229.312,00zł, z tego:
 5. a) wydatki bieżące w kwocie                                                                879.227,33zł
 6. b) wydatki majątkowe w kwocie 350.084,67zł

       Planowane wydatki budżetowe na 2024 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 2.902.440,00zł

Transport i łączność – 8.617.336,32zł

Gospodarka mieszkaniowa – 238.300,00zł

Działalność usługowa –49.000,00zł

Informatyka – 50.000,00zł

Administracja publiczna – 2.933.887,34zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 912,00zł

Obrona narodowa – 1.100,00zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 294.920,34zł

Obsługa długu publicznego – 550.000,00zł

Różne rozliczenia – 77.149,22zł

Oświata i wychowanie –9.467.668,34zł

Ochrona zdrowia – 34.000,00zł

Pomoc społeczna – 793.347,00zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,00zł

Rodzina –1.732.131,00zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.851.931,00zł

Kultura i ochrona środowiska – 1.552.189,44zł

Kultura fizyczna – 68.000,00zł

 

W 2024 r. planowana jest realizacja wielu inwestycji. Oto najważniejsze z nich:

- Budowa Gminnego Domu Kultury w Andrzejewie – 4 000 000,00zł,

– Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Andrzejewo - 2.350.000,00zł,                - - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrzejewo - 31.000,00zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo - 4.400.000,00zł, (Pieńki Wielkie – Pieńki Żaki, Króle Duże, Łętownica Parcele)

- Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Andrzejewo - 3.372.386,00zł, (ul. Krzyckiego w Andrzejewie, Andrzejewo Kolonie – Ruskołęka Parcele),

- budowa przepustu w Łętownicy Parcele – 234 000,00 zł,

– Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachu Szkoły Podstawowej w Andrzejewie-100.000,00zł,

- Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki-Polonia-1.608.000,00zł,

– Zakup samochodu-110.500,00zł,

- Prace konserwatorskie przy ołtarzach: pw. św. Antoniego Padewskiego, Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Ambony w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie-765.000,00zł,

- Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie-252.000,00zł,

– Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich -17.02 3,95zł,

- Zagospodarowanie placu zabaw w Pieńkach Żakach - 8.850,13zł,

- Zakup siłowni zewnętrznej w Pieńkach Sobótkach - 13.000,00zł,

- Remont garażu OSP w sołectwie Przeździecko Jachy - 22.095,39zł,

- Remont i wyposażenie świetlicy w Andrzejewie - 25.000,00zł,

- Zakupy dla klubu sportowego GKS Andrzejewo - 15.000,00zł,

- Remont i wyposażenie remizy OSP w sołectwie Gołębie- Leśniewo - 15.000,00zł,

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Królach Małych - 20.921,57zł,

- Budowa mostu w m. Łętownica Parcele - 13.781,08zł,

- Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej w m. Zaręby- Bolędy - 20.438,24zł,

- Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Zaręby-Choromany – 15.000,00zł,

- Zagospodarowanie i wyposażenie altany w m. Żelazy-Brokowo - 16.502,50zł.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami