Świadczenie wychowawcze -"Rodzina 500+"

      W naszej Gminie wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można otrzymywać i składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój Nr 3. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto lub w kasie BS – Urząd Gminy, pokój Nr 2. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego został wydłużony i obejmie okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku rodzice otrzymają wyrównanie wstecz począwszy od 1 kwietnia 2016 roku. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do Ośrodka.

Świadczenie wychowawcze otrzymają:

· rodziny bez względu na stan cywilny rodziców,

· rodziny w których rodzice są w związku małżeńskim,

· rodziny niepełne,

· rodzice pozostający w nieformalnych związkach,

· rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 lat,

· rodziny zastępcze,

· rodzinne domy dziecka,

· placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze:

· to kwota nieopodatkowana,

· nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin,

· nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń
między innymi z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Świadczenie wychowawcze 500 złotych na drugie i kolejne dziecko przyznawane
jest niezależnie od dochodu, w związku tym przy składaniu wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

         Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko następuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

· 800 złotych netto na osobę w rodzinie,

· 1 200 złotych netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

         W związku z powyższym rodzice ubiegający się o to świadczenie będą musieli dołączyć do wniosku:

· oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  –  jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

· oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

· dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Informacji o Programie można znaleźć również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mrpips.gov.pl

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami