Wójt Gminy Andrzejewo otrzymał absolutorium

W dniu 28 czerwca 2024r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się III sesja Rady Gminy Andrzejewo prowadzona przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Jasko. W Sesji udział wzięli sołtysi z gminy Andrzejewo, dyrektorzy gminnych Szkół Podstawowych, kierownik GOPS w Andrzejewie oraz Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

Sesja rozpoczęła się  debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2023 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za rok 2023.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 30.670.831,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: zaplanowano w wysokości 16.790.444,00 zł;

- dochody majątkowe: zaplanowano w wysokości 13.880.387,00 zł;

Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 2.347.230,09 zł. Plan wydatków  po zmianach wyniósł 37.162.922,09 zł i został zrealizowany w 95,70 % planu, tj. w kwocie 35.563.492,05 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 34.815.692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.983.609,84 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.832.082,16 zł.

Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 2.347.230,09 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 37.162.922,09 zł i został zrealizowany w 95,70 % planu, tj. w kwocie 35.563.492,05 zł

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 559.472,39 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 511.493,16 zł, tj. 91,42 % planu..

Wykonane wydatki ogółem były wyższe o 22,99 % w stosunku do roku 2022.

Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 823.108,44 zł przy planowanym 4.144.861,00 zł. Dług gminy na koniec roku 2023 wyniósł 7.479.000,00 zł, w tym:

- kredyty i obligacje w wysokości 7.479.000,00 zł;

W roku 2023 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.123.000,00 zł.

 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2023 roku należą:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździecko-Jachy, koszt 188 167,86 zł. Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego ,,Lokalne Centra Integracji’’  -  150 000,00 zł.

- Remont Sali gimnastycznej  w szkole podstawowej w Starej Ruskołęce, koszt 159 999,73 zł. Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego ,,Mazowsze dla sportu’’ -  109 161,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany, koszt 294 618,95 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  -  140 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany, koszt 294 618,95 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  -  140 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka -  Parcele do drogi powiatowej 2604W, koszt 2 435 189,42 zł, Dofinansowanie  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 684 423,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka, koszt 2 216 365,77 zł, Dofinansowanie Polski Ład  - 2 100 174,98 zł,

- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 260102W Stara Ruskołęka – Przeździecko Grzymki  w miejscowości Ruskołęka Parcele koszt 678 627,90 zł., Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 678 627,90zł,

- Budowa ulicy Winnej w Andrzejewie, koszt 151 124,26 zł., dofinansowanie z PROW  -74 354,00 zł,

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby Bolędy, koszt 411 091,82 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350 000,00 zł,

- Zakup samochodu dla OSP Andrzejewo, koszt 1 156 200,00 zł, Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 150 000,00 zł, KSRG– 155 000,00 zł, WFOŚIGW – 475 000,00 zł, środki własne gminy 376 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki Polonia, koszt 1 252 792,28 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 751 675,00 zł,

- Rozbudowa dróg na terenie gminy Andrzejewo (szutrówki Drogi zostały wykonane w sołectwach: Dąbrowa – 720m, Ruskołęka-Parcele , 3 odcinki – 1050m, 250m, 250m, Pieńki-Sobótki – 300m,  Andrzejewo-Kolonie - 500m, Załuski-Lipniewo – 200m, Olszewo-Cechny – 210m, cztery odcinki w miejscowości Andrzejewo-Kolonie -120m, 220m, 300m, 710m, 150m (łączna długość tych odcinków dróg wynosi 1400m), koszt 1 303 121,04 zł, dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego -772 889,00 zł,

- Remont budynku OSP Króle Duże, koszt 28 750,00 zł, dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” - 28 750,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, koszt 2 458 807,13 zł, dofinansowanie 2 063 684 zł,

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych, koszt 663 835,36 zł, dofinansowanie 392 601,21 zł,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo, koszt 2 029 233,60 zł, dofinansowanie 1 726 920 zł,

- Przekazanie dotacji do Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jasienica- Stara Ruskołęka”, koszt 12 993 907,48 zł, dotacja gminy 1 376 241,00 zł,

- Przekazanie dotacji do Powiatu Ostrowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeździecko Lenarty – Przeździecko Grzymki” koszt 1 445 919,12 zł, dotacja gminy

512 571,00 zł,

- Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Starej Ruskołęce koszt 24 000 zł,

- Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Mianowie koszt 17 967,96 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Andrzejewie, koszt 28 988,99 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Kuleszki Nienałty, koszt 22 394,36 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie ogrodzenia  placu gminnego w Przeździecko Grzymki, koszt 23 071,50 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10 000 zł,

- Wykonanie altany w miejscowości Żelazy-Brokowo – koszt altany 23 000,00 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 26112W w miejscowościach Przeździecko Lenarty – Ołdaki Polonia (355m), koszt 633 849,75 zł, dofinansowanie  z Zarządu Województwa Mazowieckiego– 380 309,85 zł.

 

W dziale Oświata i wychowanie podsumowano liczbę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, oddziałów/ klas, uczniów z poszczególnych szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy za rok 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację wszystkich zadań w 2023 roku otrzymał budżet w wysokości 2 729 098,31 zł:

 1. Zasiłek stały – 68 226,82 zł,
 2. Zasiłek stały – składki zdrowotne do w/w świadczenia – 5 632,66 zł,
 3. Zasiłek okresowy – 9 312,00 zł,
 4. Zasiłek celowe i specjalny zasiłki celowe – 9 400,00 zł,
 5. Pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 99 107,70 zł. (natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 8 800,00 zł – łącznie z Programu „Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano kwotę 107 907,70 zł. (Umowa z Wojewodą Mazowieckim o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023),
 6. Pomoc w formie usług opiekuńczych – 4 377,60 zł,

7 Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 122 467,34 zł,

 1. Realizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 2. Realizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pani Wójt poruszyła istotny dla Gminy temat demografii, nakreślając zebranym strukturę ludności na terenie gminy Andrzejewo w latach 2020 – 2023,

 1. Realizacja zadania w sprawie udzielania pomocy w formie stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Andrzejewo – 57 441,00 zł.,
 2. Współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,
 3. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej – pokrywanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na kwotę ponad 11 189,00 zł. oraz współpraca na różnych płaszczyznach (na podstawie porozumienia w sprawie zasad ponoszenia wydatków przez Gminę Andrzejewo w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej),
 4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej – pokrywanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na kwotę ponad 12 872,92 zł.14. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży (porozumienie pomiędzy Gminą Andrzejewo a Miastem Łomża w sprawie „Powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Andrzejewo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży”,
 5. Pomoc w formie pracy socjalnej,
 6. Świadczenia wychowawcze – program „Rodzina 500+” – 1 710 128,00 zł.,
 7. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 328 102,12 zł.
 8. Współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w 2023 roku podpisano dwie umowy na realizację Programów:
 9. a) Opieka Wytchnieniowa– 67 207,18 zł w 100% finansowane z budżetu państwa
 10. b) Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej– 92 138,30 zł w 100% finansowane z budżetu państwa

 

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawach:   

 - udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo;

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo;

- zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

- zmian w budżecie gminy na rok 2024;

- zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

- zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Promocji Gminy;

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2024 rok

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

- wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami;

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza w miejscowości Andrzejewo

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2024 – 2036.                        

W dalszej części obrad Rada Gminy Andrzejewo udzieliła wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok Wójtowi Gminy Pani Beacie Ponichtera. Radni na czele z przewodniczącym Rady oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych wręczyli Pani Wójt kwiaty.

Podziękowania złożono również Panu Ryszardowi Skłodowskiemu za pełnioną funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo (1994r - 2014r), członka Rady (2014-2018) wiceprzewodniczącego Rady (2018-2024).

Ważnym punktem sesji było pożegnanie sekretarza Gminy Andrzejewo Pana Roberta Rosiaka w związku z objęciem nowego stanowiska – wicestarosty zambrowskiego. Nowym Sekretarzem Gminy została Pani Ewa Staniaszko, którą oficjalnie powitano na sesji.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami